Chaos Group Official Partner

ATATER

Softver za kompletan monitoring IT infrastrukture


ATATER je moćаn sistem monitoringа koji omogućаvа orgаnizаcijаmа dа identifikuju i rešаvаju infrаstrukturne probleme pre nego što oni počnu da utiču nа ključne poslovne procese celokupnog poslovnog sistema. Softver proverava funkcionisanje klasrter sistema, servera i klijenata i generiše obаveštenjа koja se mogu dostаviti tehničkom osoblju putem elektronske pošte ili SMS-om, čime se postiže praćenje i mogućnost totalne kontrole rada računarskog sistema.

Za razliku od sličnih softverskih proizvoda, ATATER radi na najnižoj hardverskoj platformi (server sa 1GB RAM memorije i procesoru 1GHz; sistemsko rešenje je bazirano na GNU/Linux OS zbog čega nije potrebna kupovina nikakvih dopunskih licenci serverskih operativnih sistema). GSM/SMS modem za slanje poruka može biti 3G USB modem u ponudi kod domaćih operatera mobilne telefonije ili bilo koji u slobodnoj ponudi.

Prednosti

Komparativne prednosti ATATER-a u odnosu na druge proizvode su:


  • Jednokratna kupovina bez obaveznog godišnjeg produžavanja licence i plaćanja po tom osnovu
  • Tehnička podrška bez dodatnih plaćanja direktno od razvojnog inženjera
  • Svi potrebni softerski moduli se isporučuju prema konkretnom zahtevu korisnika u prvoj fazi isporuke
  • Obuka korisnika je do 2 dana po sistemu „ključ u ruke"
  • Slanje SMS obaveštenja korišćenjem postojećih uređaja, čime se osigurava nezavisnost od internet linka korisnika
  • Inicijalna cena i do 10 puta niža od sličnih proizvoda (osnovna cena proizvoda, hardverska i softverska platforma, podrška i održavanje od strane isporučioca, troškovi sistemskog održavanja kod korisnika, itd).
  • Nezavisan od hardverskog i softverskog okruženja korisnika sa operativne i aplikativne strane
  • Najniži hardverski zahtevi za rad sistema
  • Ne zahteva licenciranje potrebnim softverskim modulima za operativni softver-potpuno besplatna softverska platforma za instalaciju ATATER-a bazirana na Linux OS.

monitoring - WEB konzola

Ekranski prikaz WEB konzole

email - status mreže

Ekranski prikaz elektronskog obaveštenja